علامت های سهام یا بهره ها

علامت های سهام یا بهره ها

علامت های سهام یا بهره ها علامت های سهام یا بهره ها از چند صد سال پیش که بازار سهام به وجود آمد، هر روز این بازار در جای جای دنیا گسترده شد. تعداد سهام ها در هر کشور به چند صد و گاهی و چندین هزار شرکت می رسید.  به سختی می شد متوجه…